سایر فعالیت های پژوهشی

غلامرضا رمضانی ماهونکی
غلامرضا رمضانی ماهونکی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^